var gtm4wp_datalayer_name = "dataLayer"; var dataLayer = dataLayer || []; const gtm4wp_use_sku_instead = false; const gtm4wp_currency = 'PLN'; const gtm4wp_product_per_impression = false; const gtm4wp_clear_ecommerce = false; var dataLayer_content = {"pagePostType":"page","pagePostType2":"single-page","pagePostAuthor":"Bartek Popielas","customerTotalOrders":0,"customerTotalOrderValue":0,"customerFirstName":"","customerLastName":"","customerBillingFirstName":"","customerBillingLastName":"","customerBillingCompany":"","customerBillingAddress1":"","customerBillingAddress2":"","customerBillingCity":"","customerBillingState":"","customerBillingPostcode":"","customerBillingCountry":"","customerBillingEmail":"","customerBillingEmailHash":"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855","customerBillingPhone":"","customerShippingFirstName":"","customerShippingLastName":"","customerShippingCompany":"","customerShippingAddress1":"","customerShippingAddress2":"","customerShippingCity":"","customerShippingState":"","customerShippingPostcode":"","customerShippingCountry":"","cartContent":{"totals":{"applied_coupons":[],"discount_total":0,"subtotal":0,"total":0},"items":[]}}; dataLayer.push( dataLayer_content ); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5PZS5RC');

Regulamin newsletter sklepu www.johnywick.pl

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest przez Katarzynę Kucińską i Bartłomieja Popielas prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Spin Kucińska, Popielas Sp. J. z siedzibą w Łodzi 91-408, przy ul. Pomorskiej 40, NIP: 725 234 17 21, nr REGON: 528131495, zwanego dalej „Spin”.

  Dane kontaktowe:
  1) adres do korespondencji:
  Johny Wick Spin Kucińska, Popielas Sp. J.
  ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

  2) adres poczty elektronicznej:
  newsletter@johnywick.pl
 3. Usługa Newslettera jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz użytkowników, którzy wyrazili na nią zgodę w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.johnywick.pl (dalej: „Użytkownik”), polegającej na przesyłaniu informacji, o których mowa w ust. 4 poniżej w formie listów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”).
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie sklepu internetowego JOHNY WICK, a także o nowych kolekcjach, niektórych aktualnych promocjach, oraz może zawierać inne wiadomości dotyczące marki JOHNY WICK w tym opinie, materiały prasowe, artykuły.
 5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.johnywick.pl:

  1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

  2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

  5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Johny Wick wiadomości elektronicznej.
 7. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika ((adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 8. Po aktywowaniu linku, o którym mowa w pkt. 6, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres mailowy, jednorazowy kod rabatowy. Kod rabatowy można wykorzystać po złożeniu zamówienia na stronie https://johnywick.pl , w polu „Kod kuponu”.
  1) Kod rabatowy będzie działać do odwołania lub pierwszych zakupów.

  2) Wszyscy klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newsletter JohnyWick, są uprawnieni do rabatu w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) na pierwsze zakupy w sklepie internetowym JohnyWick.

  3) Kod rabatowy po pierwszych zakupach wygasa, ponieważ może zostać użyty wyłącznie raz.

  4) Wskazany rabat nie łączy się z innymi promocjami czy kodami rabatowymi w sklepie www.johnywick.pl

  5) Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w § 8 ust. 2 zostanie naliczona w trakcie procesu zakupów wyłącznie, gdy użytkownik wprowadzi kod rabatowy w przeznaczonym do tego polu.
 9. Podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu wysyłki Newslettera. Odbiorcami danych mogą być: podmioty świadczące dla Spin Kucińska, Popielas Sp. J. usługi hostingowe jak również dostawca usług mailingowych. Spin Kucińska, Popielas Sp. J. zadbała o to, by dostawcy usług hostingowych i dostawca usług mailingowych zapewnili wysokie gwarancje bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newslettera.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest firma Spin Kucińska, Popielas Sp. J. z siedzibą w Łodzi 91-408, ul. Pomorska 40.
 12. Spin Kucińska, Popielas Sp. J.przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn, zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2018 r., poz.1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późń. zm.). Jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
 13. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji usługi Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 14. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe i mailingowe.
 15. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską (dotyczy dostawcy usług mailingowych).
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej newsletter@johnywick.pl.
 17. Użytkownik ma prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych.
 18. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 19. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera przesyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej newsletter@johnywick.pl lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce wiadomości Newsletter przesłanych w formie wiadomości e-mail.
 20. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 21. W ramach świadczenia usługi Newsletter JohnyWick nie będzie dostarczać i przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
 22. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@johnywick.pl lub
  b) w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres Johny Wick Spin Kucińska, Popielas Sp. J. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.
 23. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newslettera oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newslettera, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Spin Kucińska, Popielas Sp. J. zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 24. Podanie przez Użytkownika składającego reklamację danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego osoby składającej reklamację jest dobrowolne, jednak konieczne dla umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.
 25. Spin Kucińska, Popielas Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 26. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.johnywick.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.johnywick.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji o dokonanych zmianach wraz z odnośnikiem do zestawienia zmian w Regulaminie. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 27. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 28. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://johnywick.pl/regulamin-newslettera w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku.