var gtm4wp_datalayer_name = "dataLayer"; var dataLayer = dataLayer || []; const gtm4wp_use_sku_instead = false; const gtm4wp_id_prefix = ''; const gtm4wp_remarketing = false; const gtm4wp_eec = true; const gtm4wp_classicec = false; const gtm4wp_currency = 'PLN'; const gtm4wp_product_per_impression = false; const gtm4wp_needs_shipping_address = false; const gtm4wp_business_vertical = 'retail'; const gtm4wp_business_vertical_id = 'id'; const gtm4wp_clear_ecommerce = false; var dataLayer_content = {"pagePostType":"page","pagePostType2":"single-page","pagePostAuthor":"bartlomiej","customerTotalOrders":0,"customerTotalOrderValue":"0.00","customerFirstName":"","customerLastName":"","customerBillingFirstName":"","customerBillingLastName":"","customerBillingCompany":"","customerBillingAddress1":"","customerBillingAddress2":"","customerBillingCity":"","customerBillingState":"","customerBillingPostcode":"","customerBillingCountry":"","customerBillingEmail":"","customerBillingEmailHash":"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855","customerBillingPhone":"","customerShippingFirstName":"","customerShippingLastName":"","customerShippingCompany":"","customerShippingAddress1":"","customerShippingAddress2":"","customerShippingCity":"","customerShippingState":"","customerShippingPostcode":"","customerShippingCountry":"","cartContent":{"totals":{"applied_coupons":[],"discount_total":0,"subtotal":0,"total":0},"items":[]}}; dataLayer.push( dataLayer_content ); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5PZS5RC');

Regulamin sklepu internetowego Johny Wick

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego JOHNY WICK, dostępnego pod adresem www.johnywick.pl

 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez KATARZYNĘ KUCIŃSKĄ, zamieszkałego w Łodzi prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kejt Katarzyna Kucińska z siedzibą w Łodzi,
 3. ul. Pomorska 40.
  NIP: 769-213-83-78
  Tel. Kom. 796-776-613
  adres email: biuro@johnywick.pl

 4. Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego JOHNY WICK przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 5. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 7. Klienci posiadają dostęp do Towarów i Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego JOHNY WICK niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 8. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają wszystkie inne składniki w tym podatek VAT, cła itp.

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. INFORMACJA HANDLOWA – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą.

 2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego JOHNY WICK (w tym również Konsumenta);

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy umowa sprzedaży;

 5. PRZEWOŹNIK – kurier, Poczta Polska S.A. lub inna firma współpracująca ze Sklepem Internetowym JOHNY WICK w celu realizowania umowy zawartej z Klientem poprzez doręczanie przesyłek;

 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego JOHNY WICK;

 8. SKLEP INTERNETOWY JOHNY WICK – serwis internetowy dostępny pod adresem www.johnywick.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na oferowane przez Sklep Internetowy JOHNY WICK Produkty;

 9. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.).

 10. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kejt Katarzyna Kucińska; Pomorska 40, 91-408 Łódź; NIP: 769-213-83-78]

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną); do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta;

 12. USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.johnywick.pl:

 13. WADA NIEISTOTNA – wada Produktu nie mająca wpływu na jego działanie lub użyteczność;

 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego JOHNY WICK, określające rodzaj i liczbę Produktu traktowane przez Usługodawcę jako oferta;

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę umożliwiającą Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego JOHNY WICK i zawierania umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielania Informacji Handlowych w zakresie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym JOHNY WICK.

 2. Usługodawca świadczy także usługę przesyłania Informacji Handlowej do Klientów, którzy wyrazili na to odrębną zgodę podczas dokonywania Rejestracji lub w inny jednoznaczny sposób.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Klienta następujące:

  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768.
 2. Klient zobowiązany jest przy dokonaniu Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym lub podczas procesu zakupowego nie wymagającego Rejestracji prowadzonym przez Sklep Internetowy JOHNY WICK podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

  1. nazwę / nazwisko i imię Klienta,
  2. NIP / PESEL,
  3. adres siedziby / adres zameldowania,
  4. adres do korespondencji,
  5. adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,
  6. adresy elektroniczne,
  7. telefon kontaktowy;
 3. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy JOHNY WICK, Klientowi przekazane zostaną:

  1. login,
  2. hasło;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług. Usługodawca będzie każdorazowo publikować na stronie internetowej Sklepu Internetowego JOHNY WICK informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 5. Klient korzystając z usług Sklepu Internetowego JOHNY WICK i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email. Klient w każdej chwili może poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Klienta adres mailowy.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. Klient może złożyć Zamówienie:

  1. za pośrednictwem koszyka zakupowego Sklepu Internetowego JOHNY WICK;
  2. za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres biuro@johnywick.pl
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi email potwierdzający otrzymanie Zamówienia. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty przez Usługodawcę.

 3. Po weryfikacji złożonego Zamówienia i danych Klienta Usługodawca prześle Klientowi wiadomość o przyjęciu lub nie przyjęciu złożonej przez Klienta oferty.

 4. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu Klient może anulować złożone Zamówienie.

 5. W przypadku wybrania przez Klienta formy zapłaty przelewem warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Usługodawcę jest przesłanie zapłaty za zamówiony Towar przez Klienta wraz z kosztami przesyłki na konto Usługodawcy (pkt. II a Regulaminu).

 6. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta za pobraniem warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie prawidłowego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Koszty transportu zamówionego Produktu ponosi Klient.

 8. Ceny przesyłek kurierskich obowiązują tylko na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej skontaktuj się z nami mailowo biuro@johnywick.pl.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności:

  1. gotówką w siedzibie firmy Usługodawcy,
  2. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o nr 62 1140 2004 0000 3202 7940 6679 prowadzony przez mBANK,
  3. za pobraniem,
  4. przez operatora Przelewy24.
 2. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia, jeżeli płatność jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

 3. W treści przelewu klient powinien podać:

  1. imię i nazwisko (login/nr klienta),
  2. numer Zamówienia.
 4. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia Zamówienia Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie w całości.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji złożonego Zamówienia w terminie 30 dni:

  1. w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia,
  2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy – od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za złożone Zamówienie wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Usługodawcy.
 2. Odbiór zamówionego Towaru może nastąpić osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy lub za pośrednictwem Przewoźnika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Odstąpienie od umowy – dotyczy tylko Konsumentów, więc stosuje się do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

 2. Zwracany produkt musi być odesłany w stanie niezmienionym tj. w oryginalnym opakowaniu, nie noszący śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 3. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 Nr 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta zgodnie z art. 27 w/w ustawy. Dla wypełnienia tego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu na adres wskazany przez Usługodawcę.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w formie pisemnej.

 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia przez Konsumenta.

 6. W ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki sprawdzimy stan zwróconego towaru( czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania). Jeżeli nie będziemy mieli zastrzeżeń, to na podanego maila przekażemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu.

 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy sprzedanej z umową Konsument może żądać:

  1. Naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo naprawa była już dokonywana,
  2. Obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, jeżeli żądania z punktu powyżej a nie mogą być spełnione przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca ustosunkowuje się do żądania naprawy Towaru lub żądania wymiany Towaru w terminie 14 dni.

 9. Konsument nie może od umowy odstąpić, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 10. Nieprzydatność produktu powstała w skutek nieprawidłowości w jego zamontowaniu i uruchomieniu nie stanowi niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu art. 6 ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

 12. Do uprawnień przedsiębiorcy z wiązanych z zawarciem umowy sprzedaży stosuje się uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy wskazać z jakich uprawnień Klient korzysta:

  1. Odstąpienie od umowy zgodnie z Regulaminem Zwrotu Towaru,
  2. Wady Towaru zgodnie z Regulaminem Reklamacji,
  3. Gwarancja, jeżeli została udzielona przez Usługodawcę.
  4. W przypadku przedsiębiorców – Rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 3. Podstawę dochodzonego roszczenia należy wskazać w formularzu reklamacyjnym/odstąpienia/(link).

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Klienta z podaniem: jego nazwy / nazwiska i imienia, adresu siedziby / miejsca zamieszkania,
  2. identyfikującego go adresu elektronicznego,
  3. dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,
  4. datę wystąpienia problemu,
  5. numer telefonu kontaktowego.
 5. Formularz reklamacyjny/odstąpienia jest przesyłany wraz z zakupionym towarem lub wydawany przy odbiorze osobistym zakupionego Towaru. Formularz jest również dostępny na stronie www.johnywick.pl w zakładce Reklamacje (link).

 6. Do formularza reklamacji/odstąpienia należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub wystawioną fakturę VAT).

 7. Reklamacje wraz z dowodem zakupu towaru należy składać pisemnie na adres biuro@johnywick.pl

 8. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości w działaniu Sklepu Internetowego JOHNY WICK.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Klienta.

 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

 4. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

 2. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klientów z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne Usługodawcy do:

  1. Odstąpienie od umowy zgodnie z Regulaminem Zwrotu Towaru,
  2. rozliczenia świadczonej usługi,
  3. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  4. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,
  5. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  6. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 3. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Informacji Handlowych. W Każdej chwili Klient może zwrócić się do Usługodawcy o zaprzestanie przesyłania Informacji Handlowej na udostępniony adres mailowy Klienta.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jego stronie internetowej są jego własnością. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Usługodawcy na piśmie pod rygorem nieważności, obejmuje to również treść Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego JOHNY WICK.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).

 3. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Usługodawcą a Klientem jest sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy ogólnie obowiązujące.